Med Danmark i Verden

Kulturforståelse

Velkommen til kurset MED DANMARK I VERDEN. Kurset er delt op i 5 dele, og til hver del hører en introduktion, læringsmål, en lærebog, videofilm og opgaver. Kurset er beregnet til brug ved selvstudium eller som klasseundervisning med 5 dobbeltlektioner. Materialet udkom den 20. februar 2018.

"Uden interesse og forståelse for andre kulturer bliver søfartserhvervet et meget uinteressant sted at være", Ebbe Kyrø, tilrettelægger af materialet.

Skoleskibet Danmark deltog i 2016 ved OL i Rio de Janeiro. Med på togtet var 80 elever fra Danmark, England, Irland, Tonga Øerne og Tyskland. Bag togtet lå der et kæmpe arbejde med at få tilladelser og aftaler på plads. Skoleskibet og OL-togtet er brugt som case til dette undervisningsmateriale.

"Kulturforståelse er et humanistisk fag, og faget har berøringsflader til den samfundsvidenskabelige faggruppe. Kulturforståelse handler om, at alle mennesker indgår i relationer, hvor de tager del i kulturel betydningsproduktion. Faget kulturforståelse beskæftiger sig med, hvordan kultur produceres og reproduceres, og det afdækker, hvilken rolle kultur spiller for os selv og for andre. Faget beskæftiger sig med kulturelle udtryk, identitetsdannelse som en kulturel proces og giver redskaber med henblik på at møde og forstå kulturer." 

Læs hele bekendtgørelsen fra Undervisningsministeriets hjemmeside hér

Kurset er beregnet til brug ved selvstudium eller som klasseundervisning med hjemmearbejde - eller som selvstudium med 5 dobbeltlektioner. Ved selvstudium skal du regne med at bruge 2 arbejdsdage (2 x 7,5 timer). 

Kurset bør ikke stå alene, men bruges som inspiration og diskussion i forbindelse med en eller flere lærebøger.

Eleverne skal kunne:

 • beskrive og analysere forskellige kulturelle udtryksformer
 • redegøre for problemstillinger i tilknytning til kommunikation på tværs af kulturer
 • forklare kompleksiteten i interaktion mellem kulturer
 • reflektere over sig selv og egne værdier som resultat af en kulturhistorisk proces
 • formulere egen handlemuligheder på baggrund af en kulturel udvikling
 • redegøre for forskellige kulturteorier
 • anvende forskellige kulturteorier i en konkret sammenhæng
 • foretage en kulturanalyse inden for et nærmere afgrænset problemfelt
 • formidle kulturanalytiske problemstillinger med udgangspunkt i eget eller andres materiale.

Kernestoffet er:

 • kulturelle udtryksformer i tid og rum
 • kultursammenligning, synkront og diakront
 • interaktion og kommunikation på tværs af kulturer
 • integration, assimilation og segregation
 • det nationale og det globale
 • majoriteter og minoriteter
 • identitetsdannelse som resultat af en kulturel og historisk proces
 • etik, moral og kultur
 • teorier om kultur og identitet
 • kulturanalytisk terminologi
 • kulturanalyse og kulturelle undersøgelsesmetoder.

Undervisningen organiseres, således at der arbejdes med otte forløb, hvor hovedvægten i de enkelte forløb lægges på henholdsvis:

 • kulturteori
 • kulturmøde
 • ikke-vestlig kultur
 • kultursammenligning
 • kulturel udvikling
 • kulturel identitet
 • det nationale og det globale
 • europæisk og ikke-europæisk kultur.

Til hvert afsnit er der tilknyttet en lærebog, hvor de vigtigste begrebsretninger inden for faget Kulturforståelse præsenteres. Begreberne knytter sig til de enkelte videofilm og efterfølgende spørgsmål. Lærebogen kan ikke stå alene, men bør suppleres med en egentlig lærebog. 

Til hvert modul er der tilrettelagt en videofilm på 12-22 minutter, som er en øjenåbner i forhold til de teorier, som bliver præsenteret i lærebøgerne. Videofilmene er ment som en fælles reference til diskussioner i klasserummet. Alle film er optaget i forbindelse med Skoleskibet Danmarks togt til OL i Rio de Janeiro i 2016.

Til hver lektion er der knyttet en række opgaver. Der er mest tale om quiz'er, hvor man kan prøve sin egen viden af i forhold til, hvordan teorierne kommer til udtryk i videofilmene. Der er også opgaver til diskussion i grupper og i plenum.

Undervisningsmaterialet MED DANMARK I VERDEN er blevet til virkelighed på baggrund af mine efterhånden mange års erfaring med kulturformidling. Fra min studietid på Københavns Universitet var jeg stærkt optaget af at skabe forståelse mellem mennesker. Kulturforståelse er en tværfaglig disciplin, hvor fag som antropologi, kommunikation, filosofi og sprogvidenskab indgår. 

Jeg har afholdt mange efteruddannelseskurser i emner med relation til kulturforståelse i forskellige virksomheder, ministerier og styrelser. Desuden har jeg gennem 9 år været ekstern lektor i dansk sprog og public relations ved flere universiteter. Jeg driver virksomheden Nexus Kommunikation A/S, hvor vi arbejder med formidling og kommunikation, så mit liv kredser rigtig meget om kommunikation og kulturforståelse. 

Ved siden af mit professionelle arbejdsliv er jeg passioneret lystsejler. Samtidig har jeg produceret en lang række film om dansk søfart. I den forbindelse kom jeg tilbage i 2006 i forbindelse med Skoleskibet Danmark, hvor jeg tilrettelagde og producerede en tv-serie i 3 dele "Skolen på Havet", som er vist mange gange på DR-tv. 

Da Skoleskibet Danmark planlagde togtet til OL i Rio 2016 fik jeg igen mulighed for at komme med om bord og filme. Men denne gang skulle det ikke handle om selve skibet, men om alt hvad der foregår om bord på skibet i forbindelse med kulturforståelse: undervisning, udvekslingsstuderende, møder mellem danskere og brasilianere - i det hele taget kulturmødet.

Dette undervisningsmateriale handler hverken om Skoleskibet Danmark eller OL i Rio 2016. Skibet og OL er ikke objektet, men en platform for at tilrettelægge et undervisningsmateriale om kulturforståelse. 

Jeg siger en stor tak til Skoleskibet Danmark og dets reder Martec i Frederikshavn. Desuden tak til Maskinmestrenes ForeningWorld Careers og Maritime Network Frederikshavn for økonomisk støtte til rejser og omkostninger ved optagelserne.

Materialet vil løbende blive udbygget og tilrettet. Ideer, ris og ros modtages meget gerne på ek@nexus.dk.

Mange sejlerhilsener

Ebbe Kyrø
Tilrettelægger, cand.mag.

 

 

MED DANMARK I VERDEN, 2 års fuld adgang til materialet til uddannelsesinstitutioner, kr. 1.995 inkl. moms. (udkommer den 20. februar 2018). Til privatbrug kr. 395 inkl. moms.

Bestil på e-mail: kontakt@nexus.dk. skriv institution, adresse, kontaktperson, e-mail og evt. EAN-nummer. Vi sender e-mail med faktura, link, adgangskode og password samme dag.

Tilbud til skoler og uddannelsesinstitutioner: Prøv det komplette undervisningsmateriale gratis i 8 dage. Kontakt os på e-mail: kontakt@nexus.dk, og vi sender e-mail med link, adgangskode og password samme dag.

Ved bestilling: Send institutionens navn, kontaktperson på bestiller, e-mail og evt. EAN-nummer.

Se introduktionsfilm

Materialet er udviklet med venlig støtte til rejseomkostninger fra Maskinmestrenes ForeningWorld Careers og Maritime Network Frederikshavn. Tak til elever og besætning på Skoleskibet Danmark for velvillig deltagelse i projektet.