Quiz om trusler

Trusler

Herunder kan du læse uddrag af straffeloven, som måske kan hjælpe dig med besvarelsen af opgaverne til udstillingen.

Klik på "Gå til opgaver" når du er klar

Trusler dømmes efter § 266 i straffeloven:
"Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år". 

 Eller § 119 i straffeloven:
"Den, som øver vold, truer med at øve vold eller offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter trussel om vold mod nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år".
Men hvad vil det sige? Dette er ikke altid helt klart - og en trussel er derfor ofte genstand for en omfattende juridisk debat. 

Eller § 123 i straffeloven:
" Den, som med trussel om vold forulemper, eller som med vold, ulovlig tvang efter § 260, trusler efter § 266 eller på anden måde begår en strafbar handling mod en person, dennes nærmeste eller andre med tilknytning til denne i anledning af personens forventede eller allerede afgivne forklaring til politiet eller i retten, straffes med bøde elle fængsel indtil 8 år."